Het Nederlands Autisme Register is goedgekeurd door de Vaste Commissie Wetenschap en Ethiek (VCWE) van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Nummer: VCWE-2020-041R1
Goedkeuringsbrief: VCWE decision on VCWE-2020-041R1

De gegevens die middels onze vragenlijsten worden verzameld zijn voor de onderzoekers zeer waardevol. Alle gegevens die wij over u verzamelen worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Hieronder leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan.

Wat gebeurt er met de verzamelde gegevens?

 In het kort werkt het NAR met twee van elkaar gescheiden databases (computersystemen waarin gegevens zijn opgeslagen): 

Gegevens over personen worden dus gescheiden van de namen en de adressen opgeslagen. De onderzoekers krijgen de scores gerapporteerd, maar kunnen niet zien of afleiden wie de vragenlijst heeft ingevuld. In de publicaties die het Nederlandse Autisme Register naar buiten brengt zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen.

De verzamelde gegevens uit de vragenlijsten worden alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en belangenbehartiging. Hierbij kunnen andere wetenschappelijk instellingen (bijvoorbeeld andere universiteiten) betrokken worden. [L1] De resultaten van het onderzoek zullen onder andere gebruikt worden door de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) in de belangenbehartiging, gericht op verbeteringen in de zorg, het onderwijs, woonvoorzieningen en begeleiding van kinderen en volwassenen met autisme.

De uitkomsten op de vragenlijsten die u voor het NAR invult, worden na iedere meting in een algemeen rapport over de complete groep deelnemers verwerkt. Dit verslag ontvangt u per e-mail en zal ook geplaatst worden op de website van het NAR (u kunt hier voorgaande rapportages lezen). Ook worden op dit moment worden jaarlijks delen van de vragenlijst persoonlijk teruggekoppeld. Deze individuele terugkoppeling ontvangt u richting het einde van het kalenderjaar per e-mail. Daarover kunt u hiermeer lezen.

Het onderzoek dat uitgevoerd wordt binnen het NAR is beoordeeld door de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METc) van het VU Medisch Centrum en de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). Het NAR is, wegens wettelijke verplichting, ook aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) (tegenwoordig: de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)). De wijze van omgang met gegevens en het bewaren daarvan is tot stand gekomen na overleg met de METc. De gegevens worden opgeslagen met computersystemen die ook gebruikt worden bij het Nederlands Tweelingen Register van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden bewaard vanaf het moment dat iemand het aanmeldformulier invult op de website. Indien deze persoon de inschrijving verder niet afrond (lees: de inschrijfvragenlijst niet invult) worden de persoonsgegevens na maximaal 365 dagen verwijderd.

Indien de inschrijving wel wordt afgerond worden de persoonsgegevens bewaard tot 10 jaar na het einde van het onderzoeksproject. Ook na uitschrijving worden de persoonsgegevens bewaard. Ze worden nog bewaard na uitschrijving omdat het gaat om een longitudinaal onderzoek. Persoonsgegevens zijn daarbij nodig om te vergelijken met nieuwe aanmeldingen, zo voorkomen wij dat mensen zich twee keer inschrijven.

Op uw verzoek kunnen bepaalde persoonsgegevens (naam en contactgegevens) worden verwijderd uit onze database. De gegevens die via de vragenlijsten zijn verzameld blijven beschikbaar voor onderzoeksdoeleinden. Als u zich wilt uitschrijven of gegevens wilt laten verwijderen kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of mailen naar info@nederlandsautismeregister.nl.

Kan iemand anders dan de medewerkers van het NAR mijn antwoorden inzien?

Nee, dat kan niet. Alle gegevens zijn alléén beschikbaar voor de onderzoekers en datamanagers van het NAR en worden alléén voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. De datamanagers zorgen ervoor data alle data gepseudonimiseerd wordt en op de juiste plek opgeslagen wordt. De onderzoekers die met de gegevens werken kunnen die vervolgens niet herleiden naar personen. Bovendien worden de gegevens verwerkt met twee aparte goed beveiligde computersystemen waartoe onbevoegden geen toegang hebben.

De verzamelde gegevens uit de vragenlijsten worden alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en belangenbehartiging. Hierbij kunnen andere wetenschappelijk instellingen (bijvoorbeeld andere universiteiten) betrokken worden. Met deze wetenschappelijke instellingen wordt alleen de gepseudonimiseerde gegevens gedeeld. Zij zullen dus nooit uw naam of adres ontvangen. Ook in de publicaties die met data van het NAR naar buiten worden gebracht zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen.

Wat wordt er gedaan met incidentele bevindingen?

Tijdens het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek kunnen de onderzoekers bevindingen hebben die niet direct horen bij het desbetreffende onderzoek, zogenaamde onverwachte of incidentele bevindingen. Het NAR heeft voor dergelijke situaties een beleid opgesteld. Hierin staat dat we in het geval van een onverwachte bevinding overleggen met een expert die verstand heeft van de bevinding. Met die expert overleggen we dan ‘of we’ en ‘aan wie we’ de bevinding moeten rapporteren. De expert zal voor ons beoordelen of het een betrouwbare bevinding is, of de bevinding belangrijk is voor uw gezondheid, en of er een handeling of behandeling mogelijk is.

De officiele definitie van een incidentele bevinding is "een bevinding betreffende een individuele onderzoeksdeelnemer die potentieel gezondheids- of reproductiviteitsbelang heeft en die wordt ontdekt tijdens het uitvoeren van onderzoek, maar buiten de doelstellingen van de studie valt” (Wolf, Managing Incidental Findings in Human Subjects Research, J Law Med Ethics, 2008). 

Het NAR-beleid rondom incidentele bevindingen is om deskundigen te raadplegen over of (rapporteert het NAR terug of niet) en hoe (bijvoorbeeld aan wie) terug te rapporteren over de bevinding, als de incidentele bevinding potentieel schadelijk is voor de deelnemers volgens de volgende criteria:

1. de bevinding is wetenschappelijk valide
2. de bevinding is van belang voor de gezondheid
3. er is behandeling of actie mogelijk

In onze inschrijfvragenlijst en de daaropvolgende jaarlijkse vragenlijsten vragen wij alleen naar informatie die al bij de deelnemer bekend is (bijvoorbeeld: 'Is er op dit moment naast autisme bij u nog sprake van andere psychiatrische diagnoses?'). Wij stellen zelf geen diagnoses en doen geen onderzoek naar het wel/niet aanwezig zijn van bepaalde ziektes en/of stoornissen. Op het moment dat wij dit wel gaan doen, of u deelneemt aan een ander project van het NAR waarbij de kans op belangrijke incidentele bevindingen aanwezig is, zullen wij u hier van te voren over inlichten en vragen naar contactgegevens van uw huisarts.